fbpx
20/03/2019

Kara dla Wójt Gminy Suchy Dąb

Spread the love
0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

Wójt gminy w Suchym Dębie Barbara Kamińska została ukarana Za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

 

“dnia 21 czerwca 2018 r., o godz. 11.30 w sali 1010 Ministerstwa Finansów przed Główną Komisją Orzekającą w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych odbędzie się rozprawa w sprawie odwołania wniesionego przez Obwinioną (…)- pełniącego w czasie zarzucanego naruszenia dyscypliny finansów publicznych funkcję Wójta Gminy (…), od orzeczenia Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 9 lutego 2018 r., sygn. akt: KO.0022-123-1-42/17, którym Komisja, uznała (…) (cytat z sentencji) „odpowiedzialną popełnienia zawinionych naruszeń dyscypliny finansów publicznych polegających na: 

  1. Dokonaniu w dniu 6 lipca 2015 r. wydatku ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w kwocie 15.000 zł poprzez przekazanie ich na rachunek bieżący Urzędu Gminy (…) (celem opłacenia należnych składek do ZUS), czym naruszono art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2191 z późn. zm.) w zw. z art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), tj. dokonano wydatku z naruszeniem przepisów dotyczących dokonywania poszczególnych rodzajów wydatków, co wyczerpało znamiona naruszenia dyscypliny finansów publicznych określone w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1311 z późn. zm.).
  2. Zaciągnięciu zobowiązania z przekroczeniem upoważnienia określonego w przyjętym planie finansowym o 142.249,14 zł poprzez zawarcie w dniu 21 października 2014 r. umowy nr ZP.272.1.2014 na realizację zadania: Rozbudowa środowiskowego domu samopomocy w (…) w ramach programu naprawczego za cenę 558.809,14 zł pomimo braku pełnego zabezpieczenia w planie finansowym jednostki środków na jego realizację, w rozdz. 85203 § 6050, czym naruszono art. 46 ust. 1 i art. 261 ustawy o finansach publicznych, co wyczerpało znamiona naruszenia dyscypliny finansów publicznych określone w art. 15 ust. 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
  3. Zaciągnięciu zobowiązania z naruszeniem przepisów dotyczących zaciągania zobowiązań poprzez zawarcie w dniu 21 stycznia 2015 r. z firmą (…) umowy w formie aktu notarialnego dotyczącej sprzedaży 22/100 udziału w nieruchomości gminnej położonej w m. (…) o powierzchni 93 hektarów 70 arów za cenę brutto 352.001 zł, a następnie zobowiązującej gminę do:
  • dzierżawy w/w udziału w nieruchomości [na podstawie odrębnej umowy zawartej w dniu 21 stycznia 2015 r. na okres 72 miesięcy (6 lat) za czynsz dzierżawny wynoszący łącznie 249.083,28 brutto (3.459,49 zł brutto miesięcznie)];
  • odkupienia udziału w w/w nieruchomości w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r. za kwotę netto 352.001 zł powiększonej o podatek VAT oraz za zwrotem poczynionych nakładów;  czym naruszono § 1 ust. 3 i § 2 ust. 1 uchwały Nr 0007.III.25.2014 Rady Gminy (…) z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 – 2023 Gminy (…) w zw. art. 228 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych poprzez zaciągnięcie zobowiązania nie związanego z realizacją zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy (…) przedsięwzięć, co wyczerpało znamiona naruszenia dyscypliny finansów publicznych określone w art. 15 ust. 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
  1. Zaciągnięciu zobowiązania z naruszeniem przepisów dotyczących zaciągania zobowiązań poprzez zawarcie w dniu 22 stycznia 2016 r. z firmą (…) umowy w formie aktu notarialnego dotyczącej sprzedaży 25/100 udziału w nieruchomości gminnej położonej w m. (…) o powierzchni 93 hektarów 70 arów za cenę brutto 400.100 zł, a następnie zobowiązującej gminę do:
  • dzierżawy w/w udziału w nieruchomości [na podstawie odrębnej umowy zawartej w dniu 22 stycznia 2016 r. na okres 72 miesięcy (6 lat) za czynsz dzierżawny wynoszący łącznie 205.411,68 brutto (2.852,94 zł brutto miesięcznie)];
  • odkupienia udziału w w/w nieruchomości w terminie do dnia 30 stycznia 2022 r. za kwotę netto 400.100 zł powiększonej o podatek VAT oraz za zwrotem poczynionych nakładów; czym naruszono § 1 ust. 3 i § 2 ust. 1 uchwały Nr 0007.XIV.102.2015 Rady Gminy (…) z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 – 2023 Gminy (…) w zw. art. 228 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych poprzez zaciągnięcie zobowiązania nie związanego z realizacją zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy (…) przedsięwzięć, co wyczerpało znamiona naruszenia dyscypliny finansów publicznych określone w art. 15 ust. 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
  1. Zaciągnięciu zobowiązania z przekroczeniem zakresu upoważnienia określonego limitem zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz udzielonym upoważnieniem dla Wójta Gminy (…) do zaciągania zobowiązań na ten cel w uchwale Rady Gminy (…) Nr 0007.XIV.101.2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy (…) na 2016 rok poprzez zawarcie w dniu 30 grudnia 2016 r. z Bankiem Spółdzielczym w (…) umowy o kredyt obrotowy w wysokości 400.000 zł na okres od dnia 30 grudnia 2016 r. do dnia 25 października 2017 r., co spowodowało przekroczenie zakresu upoważnienia do zaciągania zobowiązań jednostki o 400.000 zł, czym naruszono art. 91 ust. 1 w zw. z art. 212 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, co wyczerpało znamiona naruszenia dyscypliny finansów publicznych określone w art. 15 ust. 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.”

Komisja Orzekająca I instancji wymierzyła Obwinionej karę pieniężną w wysokości 4.750,00 zł i obciążyła obowiązkiem zwrotu kosztów postępowania na rzecz Skarbu Państwa w wysokości 316,18 zł.”

tyle cytatu

dziś 19.07.2018 otrzymaliśmy odpowiedź od GKO

„informujemy, że Główna Komisja Orzekająca na rozprawie 21 czerwca 2018 r., w sprawie Nr BDF1.4800.41.2018 utrzymała w mocy orzeczenie wydane przez Regionalną Komisję Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku z 9 lutego 2018 r., Nr KO.0022-123-1-42/17.”

natomiast w dniu wczorajszym pojawiła się informacja na FB

“Zarządzona przez PiS obniżka wynagrodzenia między innymi dla Wójt gm. Suchy Dąb, niestety tylko w teorii. Właściwie po „obniżce” będzie dostawać więcej niż w tej chwili. 26 lipca radni będą głosowali nad podwyżka dodatku funkcyjnego oraz dodatku specjalnego. Co Państwo sądzą o takim zabiegu?”

 

 

 

Nasuwa się więc pytanie czy Pani Wójt Gminy Suchy Dąb Barbara Kamińska zasługuje na jakąkolwiek podwyżkę , skoro nie wykonuje należycie swoich obowiązków, za co została ukarana. Pytanie głównie do Radnych Gminy Suchy Dąb którzy mają głosować nad tą decyzją.

 

“Pycha kroczy przed upadkiem”

zupełnie nie wiem czemu mi to przyszło do głowy w trakcie pisania tego materiału 🙂

 

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

1
Dodaj komentarz

Please Login to comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Powiadom o
trackback

[…] Kara dla Wójt Gminy Suchy Dąb […]